Удирдах хороо

ЭМСХХ-3 төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүн

Төслийн хөгжлийн зорилтот хүрхийн тулд төслийн хэргэжилт ба удирдлагад ерөнхийд нь хяналт тавих үүрэгтэй, холбогдох  яам, байгууллагын төлөөлөлөөс бүрдсэн төслийн удирдах хороо ажиллаж байна.

Төслийн удирдах хорооны хариуцлага, үүргүүд нь:

 • Удирдах хороо нь төслийн хэргэжилтийг бодлогын түвшинд удирдан чиглүүлэх, хяналт тавих үүргийг хүлээнэ.
 • Төслийн бичиг баримтанд тодорхойлсон зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд нийцүүлэн төслийн хэрэгжилтийг удирдан чиглүүлнэ.
 • Төслийн үйл ажиллагааг холбогдох бусад салбар яам, байгууллагын үйл ажиллагаатай холбон зохицуулна.
 • Төсвийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийг хэлэлцэн батлана.
 • Төслийн хэрэгжилт, гарч буй ахицыг төслийн бичиг баримт, жилийн төлөвлөгөөнд тусгасан зорилго, зорилт, гарвал зохих үр дүнтэй харьцуулан санал зөвлөмж өгнө.
 • Санхүүгийн тайланг хэлэлцэж зардлыг зөв зохистой зарцуулсан эсэхэд хяналт тавина.

Үүнээс гадна үйл ажиллагааны дараах гол зарчмуудыг баримтлана:

 • Удирдах хороо нь улирал тутамд хуралдана. Онцгой шаардлага гарсан тохиолдолд Удирдах хорооны дарга ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулж болно.
 • Удирдах хорооны нийт гишүүдийн ¾ -аас дээш хувь нь хүрэлцэн ирсэн тохиолдолд хурал хүчинтэйд тооцогдоно.
 • Шийдвэрийг хуралд хүрэлцэн ирсэн Удирдах хорооны гишүүдийн олонхийн саналыг үндэслэн гаргана.
 • Шаардлага гарвал Удирдах хороо нь бүтэц бүрэлдэхүүн, ажил үүргийн хуваариа өөрчлөх саналыг Эрүүл мэндийн сайдад тавьж болно.

ТУХ нь дараах яам, байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн байна. Үүнд:

 • Эрүүл мэндийн яам
 • Сангийн яам
 • Эдийн засгийн хөгжлийн яам
 • Сангийн яам
 • Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам
 • Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
 • Цус сэлбэлт судлалын үнэдсний төв
 • Халдварт өвчин судлалын үнэдсэний төв
 • Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар
 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
 • Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбоо
 • Монголын эмнэлгүүдийн холбоо
 • Монголын эм зүйн байгууллагуудын нэгдсэн “Эм” холбоо
 • ЭМСХХ-3,4,5 төсөл

ЭМСХХ-3,4,5 төслийн Удирдах хорооны бүрэлдэхүүн.

Дарга:

 

 

Эрүүл мэнд, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Гишүүд:

 

 

 • ЭМСЯ-ны Стратеги бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга

 

 • ЭМСЯ-ны Эрүүл мэндийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

 

 • ЭМСЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга

 

 • ЭМСЯ-ны Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга

 

 • ЭМСЯ-ны Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хэлтсийн дарга

 

 • ЭМСЯ-ны Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга

 

 • ЭМСЯ-ны ТЗУГ-ын гадаад хамтын ажиллагааны бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн 

 

 • Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга 

 

 • СЯ-ны Хөгжлийн санхүүжилт, өрийн удирдлагын газрын өрийн удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

 

 • АХБ-ны "Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх нь" төслийн зохицуулагч  

 

 • Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга 

 

 • Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн захирал

 

 • Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн захирал

 

 • Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч дарга (зөвшилцсөнөөр)

 

 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга (зөвшилцсөнөөр)

 

 • Монголын хэрэгжлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбооны гүйцэтгэх захирал (зөвшилцсөнөөр)
 • Монголын эмнэлгүүдийн холбооны төлөөлөл (зөвшилцсөнөөр)
 • Монголын эм зүйн байгууллагуудын нэгдсэн “Эм” холбооны захирал (зөвшилцсөнөөр)

 

 

Нарийн бичгийн дарга:

 

 

 • ЭМСХХ- 4,5 төслийн удирдагч

 

 

2014-02-20

Хамтран ажилладаг байгууллагууд

Copyright © 2013
Developed by Super Assist Systems LLC